AZ ELPÉ FM KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

2018.

 

Az ELPÉ FM Kft., mint adatkezelő, az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatok kezelője: ELPÉ FM Kft.

Székhely: 1172 Budapest, Besenyszög u. 50.

Adószám: 25472323-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-277163

Ügyvezetők: Linzenbold Tivadar és Pécsi András (a továbbiakban: ügyvezetők vagy társaságunk)

Adatvédelmi feladatokkal kapcsolatos megkeresések esetén társaságunk elérhetősége: info@elpefm.hu Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatos kérdése, kérése vagy bármilyen észrevétele vagy problémája merül fel, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk, hogy a társaságunk tulajdonát képező és a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá tartozó honlap a következő: https://www.elpefm.hu/

Társaságunk számára kiemelt fontosságú cél ügyfeleink és üzleti partnereink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme, valamint az érintett személyek információs önrendelkezési jogának teljes körű biztosítása.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan tőle elvárható biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát maradéktalanul szavatolja. Ennek megfelelően a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés, továbbá az adatok megfelelő szintű kezelése és védelme érdekében a Társaság a jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) keretében határozza meg az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos előírások és feladatok körét, melyek kötelező érvénnyel kerülnek alkalmazásra, betartásra és betartatásra.

 

 

 

 

 1. A Szabályzat célja és hatálya

 

 1. A Szabályzat célja, hogy
 2. a) Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok meghatározásával és bevezetésével biztosítsa a társaság által vezetett nyilvántartások kezelésének törvényességét, valamint az adatvédelem általános és különös elveinek, továbbá az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését;
 3. b) Az adatbiztonságot célzó szabályok meghatározásával, és az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedések alkalmazásával megakadályozza az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, az adatok jogtalan megváltoztatását, valamint jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
 4. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a társaság által Magyarország területén végzett vagy végeztetett adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely a társasággal kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adataira vonatkozik.
 5. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a társaság szervezeti egységeire, a társaság által munkaviszony és megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott személyekre, akik a társaság nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy munkakörük, feladatkörük azzal közvetlen összefüggésbe hozható.
 6. A Szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti valamennyi korábbi, adatvédelmi és/vagy adatkezelési tárgyú szabályzat, előírás, vagy utasítás.
 7. A társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot kiegészítse, vagy hatályon kívül helyezze.
 8. Általános fogalmak

 

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 3. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 4. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 9. Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 10. Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 11. Rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR általános adatvédelmi rendelet)

 

 

 

 

III. Adatkezelési alapelvek

 

A társaság mindenkor köteles az alábbiakban rögzített alapelveket maradéktalanul betartani, illetőleg betartatni az adatkezelésben érintett valamennyi alkalmazottal és megbízottal, munkájukkal és/vagy feladataik ellátásával összefüggésben:

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

 1. A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható. Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében személyes adatot kezelni csak a Rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott következő esetekben lehet:
 2. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 3. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 4. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 5. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 6. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 7. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
 8. Az adatkezelés jogalapját az alábbi esetkörök képezhetik:

2.1 Az érintett hozzájárulása:

 1. a) a személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
 2. b) az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

– írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

– elektronikus úton, az adatkezelő internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával.

(3) A hallgatás nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 1. A társaság adatkezeléseinek felsorolása és célja

 

 1. A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés:

1.1. Társaságunknak a www.elpefm.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

1.2. Társaságunk a honlap látogatóiról a www.elpefm.hu oldalról automatikusan az alábbi adatokat kapja:

 1. a) a látogató IP-címe,
 2. b) a látogatás időpontja,
 3. c) a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.

A fenti adatokat társaságunk kizárólag a saját honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. Az automatikusan rögzített IP címeket az adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

1.3. Társaságunk (ún. „cookie”-t) helyez el weboldalon.

1.4. A Társaság ügyfél-levelezése: Amennyiben megkeresné a Társaságunkat, a jelen Szabályzatban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. A Társaságunk minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt éve elteltével töröl.

 1. Társaságunk Facebook oldalának látogatásával összefüggő adatkezelés:

2.1. Társaságunk Facebook oldalán a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

2.2. Társaságunk Facebook oldalának látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja:

 1. a) a látogató profiladatai,
 2. b) a látogatás időpontja,
 3. c) a Facebook oldalon megtekintett tartalmak.

A fenti adatokat társaságunk kizárólag a Facebook oldalunkkal kapcsolatos elemzésre, a Facebook oldalunk biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

 1. A honlapon végzett megkereséssel (díjkalkuláció, árajánlattal) kapcsolatos adatkezelés:

A honlapon keresztül bekért megkeresés során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat társaságunk az előzetes díjkalkuláció, árajánlat elkészítése céljából kezeli.

 1. Az ügyfelekkel kötött szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és a szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés

4.1. Társaságunk az ügyfeleinek azon személyes adatait jogosult szerződéses jogalappal kezelni, amelyek a szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a hatályos jogszabályokban meghatározott egyéb cél lehet.

 1. Ügyfélszolgálati célú adatkezelés

5.1. Társaságunk az ügyfelek által a jelen Szabályzattal kapcsolatban feltett kérdések esetén személyesen, telefonon, e-mailen keresztül is felvilágosítást ad, továbbá információt és segítséget nyújt. Az e céllal folytatott kommunikációt társaságunk hangfelvétellel és egyéb módon sem rögzíti.

 1. Társaságunk közvetlen üzletszerzési („direkt marketing”) és hírlevélküldési tevékenységet nem folytat.
 2. Elektronikus megfigyelőrendszer

7.1. Társaságunk, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából székhelyén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A társaság nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak megfigyelése céljából és nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott helyiségekben, illemhelyen, öltözőkben valamint a közterületen. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, illetve a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a székhelyre történő belépéssel, munkavállalók esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. §-a.

7.3. A kezelt adatok köre: az adatkezelő területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések.

7.4. Az adatkezelés időtartama: A személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján 3 nap.

Társaságunk a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 3 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a társaság ügyvezetői elbírálják, és a kérelem jogossága esetén gondoskodnak a felvétel kimentéséről és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

Hatósági megkeresés esetén a társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a társaság megsemmisíti.

7.5. Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a telephelyünkön található szervereken, fokozott biztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított , hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és/vagy másolhassák ki a felvételeket.

7.6. Az érintett jogai:

 1. a) azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de maximum 30 napig.
 2. b) A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, pontosan mi látható az őt tartalmazó felvételen.
 3. c) Az érintett csak az olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha ez nem megoldható, akkor az adatkezelő biztosítja az érintettnek, hogy megtekinthesse az őt tartalmazó felvételt.
 4. d) Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 5. Karrier oldal üzemeltetés

8.1 Az adatkezelés célja:

Társaságunk honlapján karrieroldalt üzemeltet, melynek célja az aktuális, betölthető állásajánlatairól történő információk közzététele.

8.2 Az adatkezelő potenciális munkavállalóit érintő adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata (Infotv. 5. §). Ennek keretében az adatkezelő jogosult kezelni a jelentkező természetes személy önéletrajzát és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumainak személyes adatait, amennyiben az érintett a jelentkezésének és a kért dokumentumoknak a megküldésével, ráutaló magatartással hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait az adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

8.3 A kezelt adatok kizárólagos köre: név, lakcím, iskolai végzettség, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

8.4 Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor a Szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

 

 1. A személyes adatokat és az információkat társaságunk – a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező – munkavállalói és megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai ismerhetik meg csak és kizárólag a társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

 

VII. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

 

 1. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az incidenst vagy annak nyomait megfelelően rögzíteni kell, és haladéktalanul tájékoztatni szükséges a bekövetkezett incidensről az ügyvezetőt és egyidejűleg az adatkezelő valamennyi alkalmazottja köteles megtenni a kárenyhítéshez, illetve a nyomok rögzítéséhez szükséges valamennyi intézkedést, így különösen adatok mentését, helyreállítását kérni az érintett szolgáltatóktól, álnevesítést vagy titkosítást kezdeményezni, az adatkezelő által üzemeltetett kamerák felvételeit megvizsgálni.
 2. Az 1. pont szerinti tájékoztatásnak különösen ki kell terjednie az adatvédelmi incidens jellegére, az érintett személyes adatok körére, az érintettek számára, a károsodás, az esetleges illetéktelen hozzáférés súlyosságára, a további lehetséges következményekre és a szükséges további intézkedésekre. A tájékoztatással nem lehet arra figyelemmel késleltetni, hogy további információk szerzése szükséges.
 3. Az adatkezelő ügyvezetői haladéktalanul kötelesek részletesen megvizsgálni az adatvédelmi incidenst. Ennek során mindazon személyek, akikre a jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed, kötelesek az ügyvezető rendelkezésére állni, a vizsgálat során és részletes információkat szolgáltatni.
 4. Az adatkezelési incidens bekövetkezésétől számított 36 órán belül, illetve amennyiben az incidensről való tudomásszerzésre csak később kerül sor, a tudomásszerzéstől számított 36 órán belül a jelen szabályzatmelléklete szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.
 5. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, vagy az adatvédelmi hatóság így rendelkezik, az ügyvezető köteles haladéktalanul tájékoztatni az érintetteket az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről.

A tájékoztatásnak legalább a következőkre ki kell terjednie:

 1. a) az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja, körülményei;
 2. b) az incidens jellege (pl. fertőzés, hackertámadás, adathordozó elvesztése, stb. következtében adatok megsemmisülése, elvesztése, illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válása);
 3. c) annak becslése, hogy incidens milyen következményekkel jár az érintettek jogaira, szabadságaira, milyen súlyos a bekövetkezett sérelem;
 4. d) a kár vagy sérelem orvoslására vagy elhárítására tett vagy tenni tervezett intézkedések leírása;
 5. Az 5. pont szerinti tájékoztatást tömör, átlátható, érthető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megtenni. A tájékoztatás megtehető a jelen szabályzat mellékletét képező jegyzőkönyv megküldésével is. A tájékoztatás díjmentes.
 6. Nem kell az érintetteket tájékoztatni az adatvédelmi incidensről a következő esetekben:
 7. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, mint például a titkosítás alkalmazása, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat.
 8. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem áll fenn;
 9. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket az adatkezelő honlapján kiadott közlemény útján kell tájékoztatni.
 10. Az incidensről felvett jegyzőkönyv másolatával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) is értesíteni szükséges. A tájékoztatást elektronikus úton szükséges megküldeni a NAIH email címére (ugyfelszolgalat@naih.hu) az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül. A tájékoztatást az ügyvezető teszi meg.
 11. Nem szükséges az incidens bejelentése a NAIH-hoz, amennyiben az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. 10. Amennyiben a 8. pont szerinti bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a késedelmes bejelentéshez mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

VIII. Az érintett jogai, a kérelmek teljesítésének szabályai

 

 1. Az érintett jogai az alábbiak:

– tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

– hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon (adatkezelés célja, érintett személyes adatok, személyes adatok tárolásának időtartama, stb.).

– helyesbítéshez és törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az érintett kifejezett hozzájárulását visszavonta, illetve az adatkezelés célja egyéb okból megszűnt.

– az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a ) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

 1. b) ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. c) ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

– személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

– adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, valamint géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa;

– a tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

– automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga: az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotást is, alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. – panasztételhez és jogorvoslathoz való jog: az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a NAIH-nál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletben foglalt előírásokat.

 

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391; 1410 www: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Amennyiben az érintett gyakorolni kívánja a Rendelet III. fejezetében és e szabályzaban meghatározott jogokat, az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles széles körben alkalmazott formátum (pl. Word, Excel) használatával eleget tenni a jogszerű kérésnek.
 2. Amennyiben az adatkezelő az érintett kérését nem teljesíti, az elutasítás indokát meg kell jelölni, valamint fel kell hívni az érintett figyelmét a bírósági út igénybe vételének lehetőségére.
 3. Az email-ben beérkező kéréseket, valamint a telefonon érkező megkeresések leiratát az ügyvezetők részére kell továbbítani, akik döntenek a kérés teljesítéséről vagy indoklással ellátott megtagadásáról.
 4. Az adatkezelő a jelen szabályzat mellékletét képező nyilvántartást vezeti az érintett kéréseiről és azok teljesítéséről, amely legalább a következőket tartalmazza:
 5. a) az érintett neve, kapcsolati adatai;
 6. b) a kérelem tárgya;
 7. c) a kérelem beérkezésének ideje és teljesítésének ideje;
 8. d) a kérelem teljesítésének formátuma;
 9. e) elutasítás esetén az elutasítás indoka;
 10. f) az adatkezelő megjegyzései.
 11. A kérelmet díjmentesen kell teljesíteni. Költségtérítést akkor lehet megállapítani, ha a kérelem teljesítése aránytalan megterhelést jelentene az adatkezelő számára, illetve az visszaélésszerű. A nyilvánvalóan visszaélésszerű kérelem teljesítése megtagadható.

 

 1. Hatályba léptető és egyéb rendelkezések

 

 1. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.
 2. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet és a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. A jelen Szabályzatot az adatkezelő köteles szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálni. Az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot megfelelően nyilvánosságra kell hozni és külön közölni kell mindazokkal, akikre vonatkozóan kötelezettséget állapít meg.
 4. A jelen szabályzatot az adatkezelő Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként, azzal összhangban kell alkalmazni.